Strategiværkstedet - Dorte

Dortes ydelser

Ledelses- og organisationskonsulent

Som Ledelses- og organisationskonsulent ønsker jeg at bidrage til skabelsen af gode resultater, på eftertragtede arbejdspladser. Arbejdspladser hvor ledere og medarbejdere trives og udvikles sammen.

Strategisk organisations udvikling

Lederteams udvikling

Ledertræning

Medarbejderudvikling

Coaching & individuel udvikling

Big Five personlighedstest

Strategisk ­organisationsudvikling

Strategisk udvikling

Al organisationsforandring bør starte med en strategisk fortælling, en fortælling der beskriver de mål, I skal lykkes med som organisation. Det kræver, at I som ledergrupper for det første arbejder struktureret på strategien og dernæst arbejder struktureret på at få strategien til at virke i praksis.

 • Hvad skal I som ledergruppe lykkes med inden for det næste år og frem?
 • Hvordan spiller det sammen med de andre planer I har?
 • Hvornår og hvordan skal de være implementeret?
 • Hvad kræver det af jer som ledergruppe?
 • Hvad kræver det af jeres medarbejdere, hvordan får I skabt følgeskab?
 • Hvilke forhindringer kommer der undervejs?

Sammen planlægger vi processer, som understøtter den strategiske retning og som dels, tilgodeser jer som team og dels tager højde for jeres daglige ledelse. I vil gennem forløbet blive klar på retning, ramme og resultater, så I sammen kan skabe en stærk strategisk fortælling. Herefter er det muligt at arbejde videre med implementeringsplan og en samlet overordnet kommunikationsplan samt kommunikationsplan for hver enkelt leder.

Workshop om effektivisering og gevinstrealisering

Fra ide til analyse og realisering.
Som ledergruppe bliver man af og til mødt med spare- eller omstillingskrav, som umiddelbart kan fremstå urimelige eller umulige. Og de kommer ofte, når man har travlt med andre projekter. Jeg har gennem tiden oplevet flere effektiviseringer, der på papiret så fornuftige ud, men i den virkelige verden aldrig kom til at lykkes.

Jeg udbyder en dagsworkshop for ledergrupper om effektiviseringer og gevinstrealisering, hvor vi gennem ideudvikling og kreative processer arbejder struktureret med gevinstrealisering. Formålet er både at få skabt ideer, udvalgt hvilke ideer der er de rigtige at gå videre med og modne ideerne til konkrete projekter.
På workshoppen vil arbejdet med effektiviseringer modnes og give en unik mulighed for, at I med afsæt i forskellige perspektiver får diskuteret, analyseret og bearbejdet jeres ideer, så de kommer tættere på behov og realistiske planer.

Lederteam udvikling

Teamudvikling for ledere

Som lederteam må man afsætte tid til refleksion over ledelse og resultater for at tjekke, om man rent faktisk lykkes med det man sætter i værk. Forløbet er for jer, som ønsker at få styrket jeres relationer og jeres kendskab til hinanden for herigennem at lykkes som et højtydende lederteam.

Et teamudviklingsforløb for ledere strækker sig typisk over en til to dage alt efter gruppens størrelse, samt hvilke behov og ønsker I har for fælles udvikling. Hvis man er en ny ledergruppe, eller der løbende omstruktureres og sker udskiftning på lederposter, er det vigtigt, at alle kommer med på holdet. At sætte tid af til jeres fælles teamudvikling kan forebygge uhensigtsmæssigheder og bidrage til bedre relationer, bedre resultater, mindre fravær, færre konflikter, mere nytænkning, højere fleksibilitet og mere forandringsparathed.

Eksempler på temaer

 • Hvad kan vi sammen, hvor er vi udfordret, hvad skal vi lykkes med det næste år?
 • Hvordan håndterer vi udfordringer og konflikter?
 • Blander vi os, eller lader vi hinanden selv beslutte standarder for god ledelse?
 • Formår vi at skabe sammenhængende løsninger og håndtere tværgående projekter?
 • Hvordan skaber vi følgeskab i organisationen?

Det er jer der ved, hvilke emner der er relevante. Lad mig høre jeres ideer og tanker, så vi sammen kan lave et udviklingsforløb som understøtter jeres fælles arbejde og resultater.

Supervision

Dygtig leder + gode arbejdspladser = Gode resultater
Jeg tilbyder supervision for ledergrupper inden for administration, stabsfunktioner, IT områder mm. Gennem et supervisionsforløb får I tid til at reflektere over hverdagens udfordringer.
Vi skaber et rum til at tale om ledelse, reflektere og blive tydelige omkring, hvilket perspektiv man ser udfordringer i. Samtidig kan man reflektere over, hvilket perspektiv omverdenen har, når de kigger ind på ledergruppen.
Supervision skaber et stærkt lederteam, hvor ledere danner sig sammen og lykkes både med personaleledelse og faglig udvikling, man kan beskrive det som løbende fælles lederudvikling.

Jeg tilbyder supervisionspakker af 5 sessioner, hver session varer 2 timer.

 

Ledertræning

Træn jeres beslutningskraft

Kender I det at sidde til møder, hvor alle taler ud fra eget perspektiv. Man har glemt helhedsblikket, glemmer at lytte og er mest optaget af selv at komme til orde. Alle taler på skift, men ingen taler sammen. Når man befinder sig i disse situationer, får man ikke skabt de gode løsninger og beslutninger, ydermere går man fra mødet uden energi. Man mangler beslutninger, så medarbejderne kan komme videre med deres opgaver. Som chef/ledergruppe skal man være dygtig til at træffe beslutninger både i kritiske, paradoksale og komplekse situationer.

Jeg har designet et udviklingsforløb, hvor der arbejdes teoretisk og metodisk med at udvikle en model som passer til jeres fælles personligheder i ledergruppen. Forløbet vil understøtte, at I bliver bedre til at træffe både hurtigere og mere gennemarbejdede beslutninger.

I denne ydelse indgår der to observations-gange, hvor jeg deltager som observatør under jeres fælles ledermøder. Det bruger jeg som afsæt for den videre planlægning og metodeudvikling.

Træning af mødefacilitering og vanskelige samtaler

Fælles ledergruppetræning til de vanskelige sager og samtaler, med udgangspunkt i jeres hverdagscases.
At være en god mødeleder eller at håndtere svære samtaler kan øves. Gennem et skræddersyet forløb til jeres ledergruppe kan i styrke jeres mødeledelse, dialoger og de svære samtaler.
I vælger selv de temaer, der skal arbejdes med. Det kan fx være projekt- og forhandlingsmøder, hvor man støder panden mod en mur, møder hvor detaljer kommer til at fylde for meget eller personalesamtaler om samarbejdsproblemer og afskedigelser.
Jeres udbytte vil være at få værktøjer til at stå stærkere i dialog og samtaler.

Strategisk retning og kommunikation

Er for dig som er personaleleder eller leder af ledere og som søger hjælp til at formidle og udvikle din strategiske fortælling som leder.
Forløbet strækker sig over 3 gange 2 timer, og der kan indgå hjemmeopgaver.

 • Første gang er en kortlægning af din strategiske fortælling’
 • Anden gang følger vi op på om fortællingen holder, samt træner fortællingen
 • Tredje gang filmer vi dig under din fortælling og retter evt. lidt til

Udbyttet er, at du får tid til at arbejde strategisk og refleksivt med din fortælling på en ’øvebane’, inden du skal formidle videre til andre.

Medarbejderudvikling

Teamudvikling for medarbejdergrupper

Rigtig mange arbejdspladser arbejder med teamstruktur på papiret. Langt færre har en effektiv teamstruktur. Til gengæld har de, der lykkes, færre sygedage, bedre resultater og færre konflikter, samtidig med at de er mere nytænkende og fleksible.
I strategiværkstedet arbejder vi med at sætte fokus på det, som skal være tilstede for, at en teamstruktur lykkes. Relationer, Retning, Regler, Roller og Rammer.
At indføre teamstruktur kan være en stor ledelsesopgave. Derfor har Strategiværkstedet udviklet pakker til udvikling og implementering af teams.

Implementering i praksis

For ledere og medarbejdergrupper
Forandringer er kommet for at blive – og det kan godt være man ved, at man skal gøre noget nyt, men det er ikke det samme som, at man kan og vil bruge det i praksis. En tendens i tiden er at gøre alt mere effektivt, billigere og bedre. Mange arbejdspladser oplever løbende forandringer, hvor den ene nærmest overtager den næste. Som leder kan det være en udfordring at få en hel medarbejdergruppe til finde mening i forandringerne.

Vi ved, at der skal være vedvarende fokus på en forandring, for at den lykkes i praksis. Samtidig skal der være plads til, at hver enkelt medarbejders meningstab eller frustration rummes i forandringsprocessen. Strategiværkstedet faciliterer og designer workshops om forandringer. Workshoppen vil tage udgangspunkt i jeres ’her og nu’ situation og bibringe jer nye løsninger og handlemuligheder

Coaching & individuel udvikling

Mange ledere og medarbejdere kontakter en coach, fordi de ønsker at bliver afklaret om en vanskelig situation, eller for at få hjælp til refleksion over dilemmaer eller specifikke problematikker. Andre søger hjælp til at udvikle nye perspektiver og dermed få nye strategier og handlemuligheder.
Jeg udbyder forskellige former for coachingsamtaler til dig, som er leder af ledere, personaleleder eller medarbejder. Alle samtaleformer er effektive til at finde nye veje at gå. Strategiværkstedet skærper dit fokus og gør dig i stand til at håndtere dine udfordringer.

Business Coaching

Business Coaching er for dig, der har brug for at reflektere over erhvervsrettede dilemmaer inden for samarbejde, ledelse, strategi og retning eller din egen lederudvikling. Herigennem vil du som leder øge din beslutningskraft til at gennemføre forandringer, skærpe retning og sikre følgeskab i din organisation. Ofte vil et coaching forløb både fokusere på personlig og strategisk udvikling.
Samtalerne vil skabe tydelig forretningsmæssig værdi i forbindelse med din lederopgave.

Protreptisk samtale

Du kan ændre dig selv ved at ændre på dine tanker. Men forudsætningen er, at du kender dig selv, dine tanker og antagelser.
Protreptik er en filosofisk dialogpraksis, der på en særlig måde åbner for en dybere indsigt og refleksion.
Ordet Protrepo er græsk og henviser til at vende den enkelte mod det, som er det væsentlige for den enkelte og for fællesskabet. Dvs. du kommer til at arbejde med dig selv som menneske i dit lederskab.
Den protreptiske samtale er for dig, som gerne vil arbejde intenst med dig selv. Vi arbejder med dine grundværdier – de værdier du bevidst eller ubevidst lever dit liv efter. Du bliver kort sagt klogere på dig selv, dine værdier og dine muligheder for udvikling.

Systemisk og narrativ coaching

Systemisk coaching er for dig som er løsnings fokuseret. I systemisk coaching sættes der fokus på relationer, frem for individer og på muligheder frem for problemer.
Det systemiske kombineres med den anerkendende grundtanke, at der altid er ressourcer til stede, og at de udgør afsættet til coachingen.
Med overskriften problemet er problemet, du er ikke problemet, er scenen sat for en narrativ, samskabende samtale. I Narrativ coaching arbejder vi med genforfatning af nye fortællinger, hvor vi kigger ind på udfordringer fra forskellige perspektiver.

Coaching som stressforebyggelse

Både vores samfund og vores arbejdsliv har forandret sig fundamentalt gennem en årrække.
Disse forandringer påvirker os, både i private og professionelle sammenhænge. Vi modtager informationer døgnet rundt og kan altid være på arbejde eller i det mindste online.
Vi lægger mere og mere identitet i arbejdet og travlhed, er et grundvilkår for de fleste ledere og medarbejdere.
Men ind imellem kan travlheden og arbejdet tage overhånd. Længerevarende travlhed, kompleksitet eller frustrationer kan give fysiske og psykiske symptomer. I første omgang en overbelastning som på længere sigt kan føre til stress. Symptomerne kan være mange: mangler du overblik? Har du svært ved at strukturere dine opgaver? Vågner du om natten og tænker på arbejde? Springer du sociale arrangementer over? Arbejder du i smug, eller kan du blot mærke, du er ude af balance? Så bør du stoppe op og få arbejdet med dig selv.
Ved stressforebyggende coaching stiller vi skarpt på din her og nu situation og kigger på brugbare handlinger til at få styr på det parasympatiske nervesystem – og på den måde komme ud af din overbelastning.

Karrierecoaching

Er for dig som ønsker at komme videre i dit arbejdsliv og med din erhvervskarriere. Gennem dialog sætter vi fokus på dine kompetencer, drømme og på fremtiden og hvad der måske forhindrer dig i at nå dit mål.
Hvis du – af den ene eller anden grund – er udfordret ved tanken om at sælge dig selv ved en ansættelsessamtale, kan vi sammen træne din forberedelse til samtalen.

Big five personlighedstest

Strategiværkstedet tilbyder personlighedstesten ’Big Five’ som redskab til at understøtte ledelse, medarbejder- og teamudvikling samt rekruttering
En ’Big Five’ test beskæftiger sig med personlighedstræk dvs. vedvarende karakteristika ved en persons adfærd, såsom udadvendthed, pligtopfyldenhed med videre. Ved besvarelse af testen opnås et godt indblik i, hvorfor du handler, som du gør.
En ’Big Five’ test og efterfølgende samtale, kan give dig et godt og måske nyt syn på dine handlinger og mønstre i livet. Den viden kan øge din selvindsigt og give dig konkret viden, som du kan bruge som pejling i dit liv. Formålet med samtalen er at styrke selverkendelse og skabe muligheder for personlig udvikling.

’Big Five’ som rekrutteringsværkstøj

Når man ansætter ledere eller andre specialiserede ansatte, kan det være en hjælp at bruge en personlighedstest. Her vil man typisk bruge en test til de kandidater, som går videre til anden samtalerunde.
I indstiller kandidater, jeg sender en test og indkalder testpersonen til en feedback samtale, derefter kommer jeg med en samlet vurdering af de testede kandidater ift. jobprofilen.

’Big Five’ som karriere og personligt udviklingsværktøj

 • Er du I tvivl om hvilken retning din karriere skal tage?
 • Er du klar til nyt job eller efteruddannelse?
 • Vil du udvikle dig personligt?

’Big Five’ som lederudvikling

Lederrollen i dag er mere kompleks og nuanceret end nogensinde tidligere.
Ved hjælp af en ’Big Five’ test vil du som leder få sat fokus på dine styrker og de opmærksomhedspunkter du bør kende ift. din lederrolle. Gennem en anerkendende samtale dykker vi ned i rapporten og inddrager dit praktiske lederskab til at skabe refleksion og handlemuligheder.

’Big Five’ som lederteamudvikling

Ved et lederteamudviklingsforløb vil alle blive testet og få en individuel feedbacksamtale.
Derefter udarbejder jeg en samlet profil med styrker og opmærksomhedspunkter Ift. jeres ledelsesopgaver som team, derefter stiller vi skarpt på jeres udviklingspotentialer og de punkter, I med fordel kan arbejde videre med for at lykkes som team.

Kontakt os

Kunne du tænke dig at høre mere om hvad vi kan gøre for dig?